Regulamin

1. Publikowanie ogłoszeń w serwisie praca-anglia.pl  firmy euro-punkt.pl (w dalszej treści nazwany Serwisem ogłoszeniowym) oraz korzystanie z Serwisu ogłoszeniowego jest dokonywane w oparciu o niniejszy Regulamin.

 

2. Publikacji w Serwisie ogłoszeniowym podlegają ogłoszenia zgłoszone przez Ogłoszeniodawców online na stronach Serwisu ogłoszeniowego do publikacji w Serwisie ogłoszeniowym. Wszelkie dane umieszczane przez Ogłoszeniodawców nie są weryfikowane pod względem rzetelności. Weryfikowane są natomiast dane rejestrowe Ogłoszeniodawców oraz posiadanie certyfikatów agencji pracy, jeśli są wymagane prawem obowiązującym w kraju siedziby Ogłoszeniodawcy.

 

3. Ogłoszenia muszą być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi zasadami. Treść ogłoszeń i dołączone zdjęcia muszą być zgodne z charakterem serwisu (oferty pracy za granicą). Ogłoszenie z ofertą pracy musi posiadać poprawne dane kontaktowe Ogłoszeniodawcy (adres, telefon, e-mail).

 

4. Administrator Serwisu ogłoszeniowego ma prawo odmowy przyjęcia Ogłoszenia, bądź dalszej jego publikacji bez podania przyczyny.

 

5. Administrator Serwisu ogłoszeniowego ma prawo odmowy aktywacji profilu Ogłoszeniodawcy bez podania przyczyny.

 

6. Publikacja Ogłoszenia dokonywana jest za pośrednictwem panelu pracodawcy dostępnego na stronie Serwisu ogłoszeniowego.

 

7. W celu publikacji ogłoszenia Ogłoszeniodawca dokonuje rejestracji w Serwisie Ogłoszeniowym na podstawie przekazanych danych obejmujących adres poczty internetowej jako login oraz hasło. Poprzez wybranie opcji "rejestruj" Ogłoszeniodawca oświadcza, że akceptuje w całości niniejszy regulamin.

 

8. Ogłoszeniodawca oświadcza, że zapewni prawidłowe zabezpieczenie wybranego w wyniku rejestracji loginu i hasła przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich. Ogłoszeniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za realizację określonego wyżej oświadczenia.

 

9. Publikacja Ogłoszeń w Serwisie jest darmowa.

 

10. Serwis ogłoszeniowy nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych Ogłoszeń oraz dołączone do nich elementy graficzne.

 

11. Ogłoszeniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji Ogłoszeniach - informacjami, danymi, fragmentami utworów lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. Przesłanie formularza jest równoznaczne z oświadczeniem Ogłoszeniodawcy, że powyższy obowiązek jest spełniony.

 

12. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Serwisu w związku z treścią zamieszczonego Ogłoszenia lub dołączonymi do niego elementami graficznymi, w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Serwisu ogłoszeniowego poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich.

 

13. Po rejestracji Ogłoszeniodawcy następuje jego aktywacja w systemie przez Administratora Serwisu ogłoszeniowego, co umożliwia samodzielną publikację ogłoszeń przez Ogłoszeniodawcę.

 

14. Opublikowane ogłoszenia aktywnych Ogłoszeniodawców widoczne są dla wszystkich odwiedzających Serwis ogłoszeniowy, którzy mają możliwość po dokonaniu rejestracji przesłania Ogłoszeniodawcy swojego zgłoszenia.

 

15. Zgłoszenie kandydata przesyłane jest automatycznie na adres e-mailowy Ogłoszeniodawcy, podany przy rejestracji.

 

16. Zgłoszenia kandydatów nie są weryfikowane przez Administratora Serwisu ogłoszeniowego. Sprawdzana jest jedynie kompletność zgłoszenia.

 

17. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2010 roku.

 

18. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.

Zmieniony Regulamin staje się wiążący z chwilą opublikowania go na stronach Serwisu.


Dla pracodawców

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

euro-punkt.pl on Facebook